گروپ دیزاین

شما اینجا هستید در وردپرس

شاید تا کنون به سایتهایی را دیده اید که در بالای مطالب خود مسیر فعلی سایت را قرار داده اند. چیزی شبیه این”شما اینجا هستید: صفحه اصلی » رشته حقوق » سوالات آزمون قضا”.

wp-breath-300x127

این قابلیت breadcrumb وردپرس نام دارد که من ترجمه مناسبی برای آن پیدا نکردم .اگر می خواهید در وبسایت خود از این قابلیت استفاده کنید کافیست ابتدا کد زیر را در function.php پوسته وردپرس خود قرار دهید :

<?php
function remon_breadcrumbs() {
	$showOnHome 	= ۱; 			// ۱ - show breadcrumbs on the homepage, 0 - don't show
	$delimiter		= '&raquo;'; 	// delimiter between crumbs
	$home 			= 'صفحه اصلی'; 		// text for the 'Home' link
	$showCurrent 	= ۱; 			// ۱ - show current post/page title in breadcrumbs, 0 - don't show
	$before 		= '<span class="current">'; // tag before the current crumb
	$after 			= '</span>'; 	// tag after the current crumb

	global $post;
	$homeLink = get_bloginfo('url');

	if (is_home() || is_front_page()){
		if ($showOnHome == 1) echo '<div id="breadcrumbs">شمااینجا هستید: <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a></div>';
	}else{
		echo '<div id="breadcrumbs" class="blue ' . $class . '">شمااینجا هستید: <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

		if (is_category()){
			$thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false);
			if ($thisCat->parent != 0) echo get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
			echo $before . 'Archive by category "' . single_cat_title('', false) . '"' . $after;

		}else
		if (is_search()){
			echo $before . 'Search results for "' . get_search_query() . '"' . $after;
		}else
		if (is_day()){
			echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
			echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
			echo $before . get_the_time('d') . $after;

		}else
		if(is_month()){
			echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
			echo $before . get_the_time('F') . $after;
		}else
		if(is_year()){
			echo $before . get_the_time('Y') . $after;
		}else
		if (is_single() && !is_attachment()){
			if (get_post_type() != 'post'){
				$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
				$slug = $post_type->rewrite;
				echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a>';
				if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
			}else{
			$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
				$cats = get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
				if ($showCurrent == 0) $cats = preg_replace("#^(.+)\s$delimiter\s$#", "$1", $cats);
				echo $cats;
				if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
			}
		}else
		if(!is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404()){
			$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
			echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
		}else
		if (is_attachment()){
			$parent = get_post($post->post_parent);
			$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
			echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
			echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a>';
			if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
		}else
		if (is_page() && !$post->post_parent){
			if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
		}else
		if (is_page() && $post->post_parent){
			$parent_id = $post->post_parent;
			$breadcrumbs = array();
			while ($parent_id) {
				$page = get_page($parent_id);
				$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
				$parent_id = $page->post_parent;
			}
			$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
			for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) {
				echo $breadcrumbs[$i];
				if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo ' ' . $delimiter . ' ';
			}
			if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;

		}else
		if (is_tag()){
			echo $before . 'Posts tagged "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;
		}else
		if (is_author()){
			global $author;
			$userdata = get_userdata($author);
			echo $before . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $after;
		}else
		if (is_404()){
			echo $before . 'Error 404' . $after;
		}

		if (get_query_var('paged')){
			if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
			echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
			if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
		}
		echo '</div>';
	}
}
?>

حالا هرجایی که از پوسته که می خواهید این مورد را قرار دهید کافیست این کد را کپی کنید:

<?php if (function_exists('remon_breadcrumbs')) remon_breadcrumbs(); ?>

 

مطالب مرتبط

FOLLOW US
مقالات و اخبار سایت
مقالات سایت
نمونه کار
نمونه کار ها
facebook telegram linkdin google+
تماس با گروپ دیزاین|09360915428

البرز.کرج. رجایی شهر.۱۲شرقی.فازیک.پلاک ۱۰
02634492462
09360915428

ایمیل پشتیبانی : info @ groupdesign.ir
facebook google plus instagram twitter aparat pinterest

درباره گروپ دیزاین

گروپ دیزاین با 8 سال تجربه و فعالیت در محیط مجازی و تجارت الکترونیک یکی از فعالان باتجربه در این حوزه می باشد و با طراحی سایت های تجاری و شرکتی و شخصی متعدد با برترین طراحان ایرانی عضو تیم ، هم اکنون با تحقیق و تجربه و با کادری حرفه ای و مجرب آماده ارائه سرویس های مبتنی بر وب می باشد.گروپ دیزاین با اهدافی بزرگ و آرمان گرایانه پا به عرصه تجارت بین المللی نهاد و از همان ابتدا با رویکردی انقلابی در زمینه طراحی و توسعه وب سایت، توانسته است تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی بماند.