گروپ دیزاین

نسل جدید بنر ها css3

سلام خیلی وقت است که اکثر بنر ها با فرمت های gif یا swf تولید میشود و شاید دیگر زمان سی اس اس که پا در این عرصه بزرگ تبلیغاتی بگذارد که مزایای جالبی دارد و همچنین معایبی هم دارد.

مزایا:

زمان لود سریع

کیفیت بالا

تغییر در نوشته ها به سادگی

و…

معایب

باید حتما به css3 مسلط باشید

ابتدا یک فایل Html بسازید و سپس یک استایل سی اس اس و در آخر آن ها را به هم متصل کنید.

 

کد html

<div class="p2g"><div id="plus2">گروپ دیزاین</div><div id="arman">طراحی سایت در کرج</div></div>

 

کدcss3

.p2g, .arman, .plus2{
-webkit-transition:all 1s ease-in;
-moz-transition:all 1s ease-in;
-o-transition:all 1s ease-in;
transition:all 1s ease-in; 
}
.p2g{
width:500px;
height:80px;
background-image: -ms-linear-gradient(top, #8F8F8F 0%, #292828 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(top, #8F8F8F 0%, #292828 100%);
background-image: -o-linear-gradient(top, #8F8F8F 0%, #292828 100%);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, #8F8F8F), color-stop(1, #292828));
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #8F8F8F 0%, #292828 100%);
background-image: linear-gradient(top, #8F8F8F 0%, #292828 100%);
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0px 0px 5px 1px #414141;
font-family: "B Yekan",Arial, Helvetica, Sans-Serif;
padding:0;
margin:5px;
overflow:hidden;
}
.p2g #arman{
padding:5px;
font-size:15px;
color:#000;
text-shadow:2px 2px 1px #ffffff;
background:#52D1EB;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
width:150px;
text-align:center;
margin:5px -170px 0 0px;
transform: rotate(-2deg);
-o-transform: rotate(-2deg);
-moz-transform: rotate(-2deg);
-webkit-transform: rotate(-2deg);
animation:arman 10s infinite;
-moz-animation:arman 10s infinite;
-webkit-animation:arman 10s infinite;
}
@keyframes arman{
۰% {margin:0px -170px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۵% {margin:0px -170px 0 0px;transform: rotate(360deg);}
۱۰% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۱۵% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۲۰% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۲۵% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۳۰% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۳۵% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(360deg);}
۴۰% {margin:0px 280px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۴۵% {margin:0px 280px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۵۰% {margin:0px 280px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۵۵% {margin:0px 280px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۶۰% {margin:0px 280px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۶۵% {margin:0px 280px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۷۰% {margin:0px 280px 0 0px;transform: rotate(360deg);}
۷۵% {margin:0px 500px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۸۰% {margin:0px 500px 0 0px;transform: rotate(360deg);}
۸۵% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۹۰% {margin:0px 20px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
۹۵% {margin:0px -170px 0 0px;transform: rotate(-2deg);}
}
@-webkit-keyframes arman{
۰% {margin:0px -170px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۵% {margin:0px -170px 0 0px;-webkit-transform: rotate(360deg);}
۱۰% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۱۵% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۲۰% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۲۵% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۳۰% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۳۵% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(360deg);}
۴۰% {margin:0px 280px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۴۵% {margin:0px 280px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۵۰% {margin:0px 280px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۵۵% {margin:0px 280px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۶۰% {margin:0px 280px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۶۵% {margin:0px 280px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۷۰% {margin:0px 280px 0 0px;-webkit-transform: rotate(360deg);}
۷۵% {margin:0px 500px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۸۰% {margin:0px 500px 0 0px;-webkit-transform: rotate(360deg);}
۸۵% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۹۰% {margin:0px 20px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
۹۵% {margin:0px -170px 0 0px;-webkit-transform: rotate(-2deg);}
}
@-moz-keyframes arman{
۰% {margin:0px -170px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۵% {margin:0px -170px 0 0px;-moz-transform: rotate(360deg);}
۱۰% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۱۵% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۲۰% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۲۵% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۳۰% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۳۵% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(360deg);}
۴۰% {margin:0px 280px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۴۵% {margin:0px 280px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۵۰% {margin:0px 280px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۵۵% {margin:0px 280px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۶۰% {margin:0px 280px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۶۵% {margin:0px 280px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۷۰% {margin:0px 280px 0 0px;-moz-transform: rotate(360deg);}
۷۵% {margin:0px 500px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۸۰% {margin:0px 500px 0 0px;-moz-transform: rotate(360deg);}
۸۵% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۹۰% {margin:0px 20px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
۹۵% {margin:0px -170px 0 0px;-moz-transform: rotate(-2deg);}
}
.p2g #plus2{
padding:5px;
font-size:15px;
color:#000;
text-shadow:2px 2px 1px #ffffff;
background:#F2D60B;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
width:250px;
text-align:center;
margin:5px 500px 0px 0px;
transform: rotate(-2deg);
-o-transform: rotate(-2deg);
-moz-transform: rotate(-2deg);
-webkit-transform: rotate(-2deg);
animation:plus2 15s infinite;
-moz-animation:plus2 15s infinite;
-webkit-animation:plus2 15s infinite;
}
@keyframes plus2{
۰% {margin:5px 500px 0px 0px;}
۵% {margin:5px 500px 0px 0px;}
۱۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۱۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۲۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۲۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۳۰% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۳۵% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۴۰% {margin:5px 100px 0px 0px;}
۴۵% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۵۰% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۵۵% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۶۰% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۶۵% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۷۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۷۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۸۰% {margin:5px 40px 0px 0px;}
۸۵% {margin:5px 40px 0px 0px;}
۹۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۹۵% {margin:5px 500px 0px 0px;}
}
@-webkit-keyframes plus2{
۰% {margin:5px 500px 0px 0px;}
۵% {margin:5px 500px 0px 0px;}
۱۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۱۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۲۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۲۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۳۰% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۳۵% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۴۰% {margin:5px 100px 0px 0px;}
۴۵% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۵۰% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۵۵% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۶۰% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۶۵% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۷۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۷۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۸۰% {margin:5px 40px 0px 0px;}
۸۵% {margin:5px 40px 0px 0px;}
۹۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۹۵% {margin:5px 500px 0px 0px;}
}
@-moz-keyframes plus2{
۰% {margin:5px 500px 0px 0px;}
۵% {margin:5px 500px 0px 0px;}
۱۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۱۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۲۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۲۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۳۰% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۳۵% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۴۰% {margin:5px 100px 0px 0px;}
۴۵% {margin:5px 150px 0px 0px;}
۵۰% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۵۵% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۶۰% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۶۵% {margin:5px 200px 0px 0px;}
۷۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۷۵% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۸۰% {margin:5px 40px 0px 0px;}
۸۵% {margin:5px 40px 0px 0px;}
۹۰% {margin:5px 20px 0px 0px;}
۹۵% {margin:5px 500px 0px 0px;}
}
مطالب مرتبط

FOLLOW US
مقالات و اخبار سایت
مقالات سایت
نمونه کار
نمونه کار ها
facebook telegram linkdin google+
تماس با گروپ دیزاین|09360915428

البرز.کرج. رجایی شهر.۱۲شرقی.فازیک.پلاک ۱۰
02634492462
09360915428

ایمیل پشتیبانی : info@groupdesign.ir
facebook google plus instagram twitter aparat pinterest

درباره گروپ دیزاین

گروپ دیزاین با 8 سال تجربه و فعالیت در محیط مجازی و تجارت الکترونیک یکی از فعالان باتجربه در این حوزه می باشد و با طراحی سایت های تجاری و شرکتی و شخصی متعدد با برترین طراحان ایرانی عضو تیم ، هم اکنون با تحقیق و تجربه و با کادری حرفه ای و مجرب آماده ارائه سرویس های مبتنی بر وب می باشد.گروپ دیزاین با اهدافی بزرگ و آرمان گرایانه پا به عرصه تجارت بین المللی نهاد و از همان ابتدا با رویکردی انقلابی در زمینه طراحی و توسعه وب سایت، توانسته است تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی بماند.