گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

نمایش آخرین نظرات بدونه افزونه

 2 آگوست 2015

افزونه ها به طور کلی به هاست شما فشار وارد میکند خوب میتوانید از کد های آماده سایت استفاده کنید.

کد زیر را در هر جایی که میخواهید نمایش داده شود قرار دهید.

[codesyntax lang=”php”]

<?php
global $wpdb;
 
$sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved,
comment_type,comment_author_url,
SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt /* تعداد کاراکتر */
FROM $wpdb->comments
LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID =
$wpdb->posts.ID)
WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND
post_password = ''
ORDER BY comment_date_gmt DESC
LIMIT 10"; /* تعداد نظر ها */
$comments = $wpdb->get_results($sql);
 
$output = $pre_HTML;
foreach ($comments as $comment) {
$output .= "\n<li>"
.strip_tags($comment->comment_author) /* نام نظر دهنده */
.":" /* دو نقطه بین نام و متن */
. "<a href=\"" /* آغاز لینک به مطلب */
. get_permalink($comment->ID) 
."#comment-"
. $comment->comment_ID
. "\" title=\"on "
.$comment->post_title
. "\">" /* پایان لینک */
. strip_tags($comment->com_excerpt) /* متن نظر */
."</a></li>";
 
}
$output .= $post_HTML;
echo $output;?>

[/codesyntax]

دو قسمت هست که باید تنظیمش کنید. یکی مقدار کاراکتر هایی که از متن هر نظر میخواهیم نوشته بشه و دومی تعداد نظراتی که میخوایم بنویسه. برای مقدار اول باید عدد ۳۰ داخل پرانتز خط ششم رو تغییر بدیم، مثلا ۵۰ کاراکتر:

[codesyntax lang=”php”]

SUBSTRING(comment_content,1,50) AS com_excerpt

[/codesyntax]

برای مقدار دوم که تعداد نظرات بود باید عدد مقابل عبارت LIMIT رو تغییر بدیم، مثلا ۵ نظر آخر رو میخوایم:

[codesyntax lang=”php”]

LIMIT 5";

[/codesyntax]