طراحی سایت بصیرت و مدیریت

طراحی سایت آموزشی  سایت بصیرت و مدیریت یک سایت مرجع در زمینه مدیریت و برنامه ریزی شخصی است.  

مشاهده

طراحی سایت باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد واحد آکسفورد

طراحی سایت باشگاه پژوهشگران و نخبگان داننشکاه آزاد واحد آکسفورد توضیحات مختصر در مورد این ارگان  Azad University Oxford Azad University in Oxford (AUO) opened in July 2004. It is the first Islamic Azad University (IAU) campus in Europe. Islamic Azad University is ...

مشاهده