گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

گرافیکپلن 2
طراحی کارت ویزیت
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش 1 بار
تحویل 3-4 روزه
40~80 هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن 2
طراحی لگو
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش 1 بار
تحویل 3-4 روزه
30~100 هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن 3
طراحی هدر سایت
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش 1 بار
تحویل 3-5 روزه
50~150 هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن 4
طراحی جعبه
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش 1 بار
تحویل 5-8 روزه
150~300 هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن 5
طراحی بنر و فکسی
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش 1 بار
تحویل 3-4 روزه
60~120 هزار تومان
توضیجات بیشتر