ساخت ابزارک برای قالب

اکثر قالب های ایرانی از ابزارک پشتیبانی نمیکنند ولی شما میتوانید این قابلیت را به قالب ها اضافه کنید.[codesyntax lang="php"] if (function_exists('register_sidebar')) { register_sidebar(array( 'name' => 'GroupDesign', 'id' => 'sidebar-widgets', 'description' => 'ابزارک مورد نظر را در این قسمت بکشید’, ‘before_widget’ => ...

مشاهده