اضافه کردن ابزارک به قالب

کد زیر را به فایل functions.php پوسته تان اضافه کنید(اگر این فایل وجود ندارد، ایجاد کنید.)[codesyntax lang="php"] <?php if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(); ?>[/codesyntax] این کد قابلیت ابزارک را ...

مشاهده