نسبت متن به کد ( Text to HTML ) چقدر است؟

هر سایتی مقدار مشخصی کد نویسی در زیرساخت خود و مقدار مشخصی متن و محتویات در ظاهر داراست. نسبت متن به کد ( Text to HTML ) همان نسبت متن بکار رفته در یک صفحه به کد نوشته شده برای ...

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ