نمایش یک دسته از مطالب خاص

برای نمایش یک یا جند دسته از مطالب خاص میتوانیم از کد زیر استفاده کنیم.[codesyntax lang=”php”] <?php $cat=5; ?> <?php query_posts("cat=$cat&showposts=8"); ?> <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> در این جا باید کدهای دلخواه قرار بگیره<?php endwhile;?> <?php wp_reset_query(); ?> [/codesyntax]عدد5 در این کد عدد مربوط ...

مشاهده