گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

ساخت اشکال مختلف با css3

 26 نوامبر 2014

در طراحی سایت اشکال هندسی استفاده زیادی دارند قبل از معرفی css3 برای ساختن و ایجاد اشکال هندسی نیاز به پلاگین های مختلف و یا در تمامی مرورگر ها نمایش درستی را نداشتند . تمرکز دسترسی و انیمیشن دادن به این اشکال بسیار مشکل و پیچیده بود

before و after در طراحی این اشکال بسیار استفاده می شوند . بهترین گزینه برای اشکال هندسی از نظر من استفاده از css3 هست امید وارم از اشکال و ترفند های زیر نهایت استفاده را ببرید . این مقاله برگرفته از سایت انگیلیسی سی اس اس 3 شیپ هست

 

#circle { width: 140px;
height: 140px;
background: red; -moz-border-radius: 70px; -webkit-border-radius: 70px; border-radius: 70px;
}
#square {
width: 140px; height: 140px; background: blue; }

#oval {
width: 200px; height: 100px; background: purple; -moz-border-radius: 100px / 50px; -webkit-border-radius: 100px / 50px; border-radius: 100px / 50px;
}

#up-triangle {
width: 0; height: 0; border-bottom: 120px solid green; border-left: 60px solid transparent; border-right: 60px solid transparent; }

#down-triangle { width: 0; height: 0;
border-top: 80px solid pink;
border-left: 60px solid transparent; border-right: 60px solid transparent; }

 
#left-triangle {
width: 0;
height: 0;
border-right: 100px solid orange;
border-top: 50px solid transparent;
border-bottom: 50px solid transparent;
}

#right-triangle {
width: 0;
height: 0;
border-left: 100px solid red;
border-top: 50px solid transparent;
border-bottom: 50px solid transparent;
}

#trapezium {
height: 0; width: 80px;
border-bottom: 80px solid blue;
border-left: 40px solid transparent;
border-right: 40px solid transparent;
}

#diamond {
width: 80px; height: 80px; background: purple;
margin: 3px 0 0 30px;
/* Rotate */
-webkit-transform: rotate(-45deg);
-moz-transform: rotate(-45deg);
-ms-transform: rotate(-45deg);
-o-transform: rotate(-45deg);
transform: rotate(-45deg);
/* Rotate Origin */
-webkit-transform-origin: 0 100%;
-moz-transform-origin: 0 100%;
-ms-transform-origin: 0 100%;
-o-transform-origin: 0 100%;
transform-origin: 0 100%;
}

#rectangle {
width: 140px; height: 80px;
background: green;
}

#parallelogram {
width: 130px; height: 75px;
background: pink;
/* Skew */
-webkit-transform: skew(20deg); -moz-transform: skew(20deg); -o-transform: skew(20deg);
transform: skew(20deg);
}

#twelve-point-star {
height: 100px;
width: 100px;
background: orange;
position: absolute;
}
#twelve-point-star:before {
height: 100px;
width: 100px;
background: orange;
content:"";
position: absolute;
/* Rotate */
-moz-transform: rotate(30deg);
-webkit-transform: rotate(30deg);
-ms-transform: rotate(30deg);
-o-transform: rotate(30deg);
transform: rotate(30deg);
}
#twelve-point-star:after {
height: 100px;
width: 100px;
background: orange;
content:"";
position: absolute;
/* Rotate */
-moz-transform: rotate(-30deg);
-webkit-transform: rotate(-30deg);
-ms-transform: rotate(-30deg);
-o-transform: rotate(-30deg);
transform: rotate(-30deg);
}

#six-point-star {
position: absolute;
width: 0; height: 0; border-left: 50px solid transparent; border-right: 50px solid transparent; border-bottom: 80px solid red;
}
#six-point-star:after {
content:"";
position: absolute;
width: 0; height: 0; border-left: 50px solid transparent; border-right: 50px solid transparent; border-top: 80px solid red;
margin: 30px 0 0 -50px;
}

#octagon {
width: 100px; height: 100px; background: blue;
}
#octagon:before {
height: 0;
width: 40px;
content:"";
position: absolute; border-bottom: 30px solid blue;
border-left: 30px solid white; border-right: 30px solid white; }
#octagon:after {
height: 0;
width: 40px;
content:"";
position: absolute; border-top: 30px solid blue; border-left: 30px solid white; border-right: 30px solid white; margin: 70px 0 0 0;
}

#speech-bubble {
width: 120px; height: 80px; background: purple;
position: absolute;
-moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px;
}
#speech-bubble:before {
content:"";
position: absolute;
width: 0;
height: 0;
border-top: 13px solid transparent;
border-right: 26px solid purple;
border-bottom: 13px solid transparent;
margin: 13px 0 0 -25px;
}

#egg {
display:block;
width:126px; /* width has to be 70% of height */
/* could use width:70%; in a square container */
height:180px;
background-color:green;
/* beware that Safari needs actual
px for border radius (bug) */
-webkit-border-radius:63px 63px 63px 63px/
108px 108px 72px 72px;
/* fails in Safari, but overwrites in Chrome */
border-radius:50% 50% 50% 50%/60% 60% 40% 40%;
}

#eq-triangle {
width: 0;
height: 0;
border-bottom: 104px solid navy;
/* 104 = 120 * 0.866 */
border-left: 60px solid transparent;
border-right: 60px solid transparent;
}

.pacman {
width: 0px;
height: 0px;
border-right: 60px solid transparent;
border-top: 60px solid yellow;
border-left: 60px solid yellow;
border-bottom: 60px solid yellow;
border-top-left-radius: 60px;
border-top-right-radius: 60px;
border-bottom-left-radius: 60px;
border-bottom-right-radius: 60px;
}

.biohazard {
width: 0;
height: 0;
border-bottom: 60px solid black;
border-top: 60px solid black;
border-left: 60px solid yellow;
border-right: 60px solid yellow;
-moz-border-radius: 60px; -webkit-border-radius: 60px; border-radius: 60px;
}
#heart { position: relative;
}
#heart:before, #heart:after {
position: absolute;
content: "";
left: 70px; top: 0;
width: 70px;
height: 115px;
background: red;
-moz-border-radius: 50px 50px 0 0;
border-radius: 50px 50px 0 0;
-webkit-transform: rotate(-45deg);
-moz-transform: rotate(-45deg);
-ms-transform: rotate(-45deg);
-o-transform: rotate(-45deg);
transform: rotate(-45deg);
-webkit-transform-origin: 0 100%;
-moz-transform-origin: 0 100%;
-ms-transform-origin: 0 100%;
-o-transform-origin: 0 100%;
transform-origin: 0 100%;
}
#heart:after { left: 0; -webkit-transform: rotate(45deg); -moz-transform: rotate(45deg); -ms-transform: rotate(45deg); -o-transform: rotate(45deg);
transform: rotate(45deg);
-webkit-transform-origin: 100% 100%;
-moz-transform-origin: 100% 100%;
-ms-transform-origin: 100% 100%;
-o-transform-origin: 100% 100%;
transform-origin :100% 100%;
}