طراحی سایت در کرج|شرکت طراحی سایت|سئو در کرج|طراحی اپلیکشن موبایل

برای مشاهده بخش خدمات طراحی سایت به سمت پایین اسکرول کنید

سلکتورهای css3

سلکتورهای css3Reviewed by مهدی اخوان on Jul 5Rating:

سلکتور css به شما کمک خواهد کرد بدون اینکه به دیو های خود آیدی و کلس بدهید به راحتی آن هارا کنترل کنید البته این کار را زیاد پیشنهاد نمیکنیم چون امکان دارد شما در آینده بخواهید تغییراتی ایجاد کنید که مستلزم آن است که تک تک کد ها را چک کنید.

 

:first-letter

p:first-letter
{ 
font-size:200%;
color:#8A2BE2;
}

 

اولین کلمه از تمام تگ های <p> را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-letter میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

font properties
color properties
background properties
margin properties
padding properties
border properties
text-decoration
vertical-align (only if float is 'none')
text-transform
line-height
float
clear
:first-line
p:first-line
{
background-color:yellow;
}

اولین خط از تمام تگ های <p> را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-line میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

font properties
color properties
background properties
word-spacing
letter-spacing
text-decoration
vertical-align
text-transform
line-height
clear
:first-child
p:first-child
{
background-color:yellow;
}

تمام تگ های <p> که اولین فرزند (child) از پدر و مادر (parent) خود است را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:before

p:before
{
content:"http://groupdesign.ir ";
}

به اول تمام تگ های <p> ، لینک http://groupdesign.ir

:after

p:after
{
content:”http://pars-soft.ir”;
}

[/codesyntax]

بعد تمام تگ های <p> ، لینک http://pars-soft.ir را اضافه میکند.

 

:lang

p:lang(it)
{
background:yellow;
}

تمام تگ های <p> که با ویژگی “lang=it” شروع میشوند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

element1~element2

p~ul
{
background:#ff0000;
}

تمام تگ های <ul> که والد مشترکی با تگ <p> دارند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

[attribute^=value]

div[class^="test"]
{
background:#ffff00;
}

تمام تگ های div که با ویژگی “class=test” شروع میشوند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

[attribute$=value]

div[class$="test"]
{
background:#ffff00;
}

تمام تگ های div که با ویژگی “class=test” تمام میشوند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

[attribute*=value]

div[class*="test"]
{
background:#ffff00;
}

تمام تگ های div که ویژگی “class=test” را شامل میشوند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:first-of-type

p:first-of-type
{
background:#ff0000;
}

اولین تگ <p> را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:last-of-type

p:last-of-type
{
background:#ff0000;
}

[/codesyntax]

آخرین تگ <p> را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:only-of-type

p:only-of-type
{
background:#ff0000;
}

هر تگ <p> که تک فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:nth-child()

p:nth-child(2)
{
background:#ff0000;
}

هر تگ <p> که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:nth-last-child()

p:nth-last-child(2)
{
background:#ff0000;
}

هر تگ <p> که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود از آخر باشد را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:nth-of-type()

p:nth-of-type(2)
{
background:#ff0000;
}

هر تگ <p> که دومین تگ <p> از والد (parent) خود باشد را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-last-of-type()

p:nth-last-of-type(2)
{
background:#ff0000;
}

[/codesyntax]

هر تگ <p> که دومین تگ <p> از والد (parent) خود از آخر باشد را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:last-child

p:last-child
{
background:#ff0000;
}

برای هر تگ <p> که آخرین فرزند (child) از والد (parent) خود باشد را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:root

:root
{
background:#ff0000;
}

تگ HTML ، را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:empty

هر تگ <p> که محتوایی نداشته باشد را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:enabled

input[type=”text”]:enabled
{
background:#ffff00;
}

[/codesyntax]

تمام تگ های <input> که “type=”text باشند و فعال باشند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:disabled

input[type="text"]:disabled
{
background:#dddddd;
}

تمام تگ های <input> که “type=”text باشند وغیر فعال باشند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:checked

input:checked
{
background:#ff0000;
}

تمام تگ های <input> که “type=”checked باشند را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:not

:not(p)
{
background:#ff0000;
}

تمامی تگ ها جز تگ <p> را انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

::selection

::selection
{
color:#ff0000;
}
::-moz-selection
{
color:#ff0000;
}

متن هایی که با دوبار کلیک کردن بر آنها انتخاب میشوند ، style مورد نظر را به آنها اعمال میکند

مطالب مرتبط

FOLLOW US