گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

شما اینجا هستید در وردپرس

 5 اکتبر 2014

شاید تا کنون به سایتهایی را دیده اید که در بالای مطالب خود مسیر فعلی سایت را قرار داده اند. چیزی شبیه این”شما اینجا هستید: صفحه اصلی » رشته حقوق » سوالات آزمون قضا”.

wp-breath-300x127 شما اینجا هستید در وردپرس

این قابلیت breadcrumb وردپرس نام دارد که من ترجمه مناسبی برای آن پیدا نکردم .اگر می خواهید در وبسایت خود از این قابلیت استفاده کنید کافیست ابتدا کد زیر را در function.php پوسته وردپرس خود قرار دهید :

<?php
function remon_breadcrumbs() {
	$showOnHome 	= 1; 			// 1 - show breadcrumbs on the homepage, 0 - don't show
	$delimiter		= '&raquo;'; 	// delimiter between crumbs
	$home 			= 'صفحه اصلی'; 		// text for the 'Home' link
	$showCurrent 	= 1; 			// 1 - show current post/page title in breadcrumbs, 0 - don't show
	$before 		= '<span class="current">'; // tag before the current crumb
	$after 			= '</span>'; 	// tag after the current crumb

	global $post;
	$homeLink = get_bloginfo('url');

	if (is_home() || is_front_page()){
		if ($showOnHome == 1) echo '<div id="breadcrumbs">شمااینجا هستید: <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a></div>';
	}else{
		echo '<div id="breadcrumbs" class="blue ' . $class . '">شمااینجا هستید: <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

		if (is_category()){
			$thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false);
			if ($thisCat->parent != 0) echo get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
			echo $before . 'Archive by category "' . single_cat_title('', false) . '"' . $after;

		}else
		if (is_search()){
			echo $before . 'Search results for "' . get_search_query() . '"' . $after;
		}else
		if (is_day()){
			echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
			echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
			echo $before . get_the_time('d') . $after;

		}else
		if(is_month()){
			echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
			echo $before . get_the_time('F') . $after;
		}else
		if(is_year()){
			echo $before . get_the_time('Y') . $after;
		}else
		if (is_single() && !is_attachment()){
			if (get_post_type() != 'post'){
				$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
				$slug = $post_type->rewrite;
				echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a>';
				if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
			}else{
			$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
				$cats = get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
				if ($showCurrent == 0) $cats = preg_replace("#^(.+)\s$delimiter\s$#", "$1", $cats);
				echo $cats;
				if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
			}
		}else
		if(!is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404()){
			$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
			echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
		}else
		if (is_attachment()){
			$parent = get_post($post->post_parent);
			$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
			echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
			echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a>';
			if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
		}else
		if (is_page() && !$post->post_parent){
			if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
		}else
		if (is_page() && $post->post_parent){
			$parent_id = $post->post_parent;
			$breadcrumbs = array();
			while ($parent_id) {
				$page = get_page($parent_id);
				$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
				$parent_id = $page->post_parent;
			}
			$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
			for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) {
				echo $breadcrumbs[$i];
				if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo ' ' . $delimiter . ' ';
			}
			if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;

		}else
		if (is_tag()){
			echo $before . 'Posts tagged "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;
		}else
		if (is_author()){
			global $author;
			$userdata = get_userdata($author);
			echo $before . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $after;
		}else
		if (is_404()){
			echo $before . 'Error 404' . $after;
		}

		if (get_query_var('paged')){
			if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
			echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
			if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
		}
		echo '</div>';
	}
}
?>

حالا هرجایی که از پوسته که می خواهید این مورد را قرار دهید کافیست این کد را کپی کنید:

<?php if (function_exists('remon_breadcrumbs')) remon_breadcrumbs(); ?>