گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

مطالب مرتبط بدون افزونه

 17 ژوئن 2015

با این آموش شما میتوانید مطالب مرتبط یک مطلب را بدون هیچ افزونه ای انجام دهید

البته اگر هم مایل به استفاده به افزونه هستید افزونه related post این کار را انجام میدهد.

خوب کد زیر را در قالب signgle.php کپی کنید.

[codesyntax lang=”php”]

<?php
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
‘tag__in’ => $tag_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘showposts’=>5, // تعداد مطالب مرتبط جهت نمایش
‘caller_get_posts’=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo ‘<ul>';
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>
<li><a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”پیوند دائمی به <?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo ‘</ul>';
}
}
wp_reset_query();
?>

[/codesyntax]

می توانید با تغییر دادن عدد ۵ ، تعداد مطالبی را که می خواهید نمایش داده شوند را مشخص کنید.

همچنین می توانید با قرار دادن کد بالا در یک id یا class برای آن استایل مشخص کنید و زیبا ترش کنید.

 

اگر کد بالا روی قالب شما اعمال نمیشه و یا میخواهید مطالب مرتبط به همراه تصویر شاخص عکس باشد از کد زیر استفاده کنید.

[codesyntax lang=”php”]

<?php 
$related = get_posts( array( 'category__in' => wp_get_post_categories($post->ID), 'numberposts' => 6, 'post__not_in' => array($post->ID) ) );
if( $related ) foreach( $related as $post ) {
setup_postdata($post); ?>
  <ul>
<div id="parscode">
    <li>
<a target="_blank" href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_post_thumbnail(('medium'), array( 'alt' => ''.get_the_title().'', 'title' => ''.get_the_title().'')); ?>
</a>
<h2><a target="_blank" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2> 
    </li>
</div><!--groupdesign.ir-->
  </ul> 
<?php }
wp_reset_postdata(); ?>

[/codesyntax]